امپریالیسم رسانه؛ چالش ها و بایدهای تربیتی
65 بازدید
محل نشر: پژوهشنامه تربیتی- تبلیغی،پیش شماره 2، تبلیغی پژوهشکده باقرالعلوم، زمستان 1391.
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: فقدان سواد رسانه¬ای از یک سو و تأثیر امپریالیسم رسانه¬ای از سویی دیگر زمینه را برای به چالش کشیده شدن ارزشها و بایدهای اخلاقی و تربیتی فراهم ساخته است. رسانه¬های فراملّی از جمله اینترنت به تبلیع ارزشهای حاکم بر جوامع غربی پرداخته و در نتیجۀ تلاش آنها، برخی از ارزشها به ضدارزش تبدیل شده و برخی از ضدارزش¬ها در جوامع نهادینه شده¬اند. علّت جایگزین شدن ضدارزشها به جای ارزش، برخوردار بودن رسانه¬های فراملّی از مبانی سکولاریستی و مادی¬گرایی است که انسان را فقط با دو بعد مادی و جنسی شناخته و بخش اعظمی از هویّت انسان و در حقیقت، نفس فرامادّی و تربیت¬پذیر انسان را نادیده انگاشته است. استفاده از شیوه¬های هنری از رسانه¬ها در جهت گسترش دادن ارزشهای اخلاقی، پرهیز از به کارگیری نمادهای فرهنگهای بیگانه، و همچنین تأکید بر جنبه¬های غیراخلاقی و ناسالم فرهنگهای غیراسلامی در رسانه¬ها از جمله اقداماتی است که می¬توان در مقابله با امپریالیسم رسانه بکار بست. واژگان کلیدی: امپریالیسم، رسانه، تربیت، اینترنت، ارزش اخلاقی.