نظریه امر الهی از دیدگاه ویلیام اکام
46 بازدید
محل نشر: فصلنامه تامّلات فلسفی، ش 7- 8، دانشگاه زنجان
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نظریۀ امر الهی از دیدگاه ویلیام اکام