تبیین و بررسی تقریرهای مختلف از نظریه امر الهی (با تاکید بر رویکر ویلیام اکام)
63 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی آیین حکمت، دانشگاه باقرالعلوم، شماره 14.
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تبیین و بررسی تقریرهای مختلف از نظریه امر الهی (با تاکید بر رویکر ویلیام اکام)