تربیت تحقیقی؛ روشی موثر در تبلیغ دینی
54 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی تخصصی تربیت تبلیغی، سال اول، شماره 1.
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: هنگامی که می¬خواهیم فردی را برای قبول حقیقت آماده سازیم، باید با کاوش در اعماق، ریشه¬های وجودِ او را بیدار نماییم. برای این امر باید تربیت و شیوۀ تربیتی حاکم بر جامعه-ای که فرد در آن زندگی می¬کند را بازنگری نموده و با دوری گزیدن از تربیت¬های تلقینی و تحمیلی، شیوه¬ای در پیش گیریم که اعماق وجودی فرد را با حقیقت مرتبط سازد. شیوۀ پیشنهاد شده جهت تربیتِ موثّر در این مقاله، شیوۀ تربیت تحقیقی است. بر اساس این شیوه، تربیت؛ نشان دادن راه و آگاه ساختن متربّی به مسیر و مشکلات مسیر است و انتخاب¬های اصلی و سرنوشت¬ساز به عهدۀ خودِ متربّی نهاده می¬شود. در نتیجۀ این نوع تربیت، فرد تربیت یافته، ضمن برخورداری از استواری شخصیّت و نیز برخورداری از قدرت اراده، همواره با تکیه بر قوّۀ عقلانی خویش، به ارزیابی قوانین حاکم بر زندگی خود پرداخته و پس از تامّل و تحقیق، آنها را به صورت اصول رفتاری خویش درآورده و به دیگران نیز توصیه می¬کند. این مقاله ضمن تبیین دو شیوۀ تربیت تلقینی و تحقیقی، بهترین شیوه تبلیغ دینی را تربیت تحقیقی دانسته و معتقد است که تربیتِ مورد لحاظ در حوزۀ تبلیغ، باید از سنخ تربیت فعّال و نه منفعل باشد که از طریق تربیت تحقیقی محقَق می¬گردد.